گیاه له فسفات پاکستان

اصل مقاله میکروب شناسی مواد غذائی

5 آوريل 2016 ... های ثانویه، آروماتیک و هیدروفوب گیاهی هستند که ... افغانستان و پاکستان رشد می. کند. ... سولفات سدیم و استریل کردن. با ... له کلینیکی. سالمونال.

ادامه مطلب

باغداری بادام ** كاشت ، داشت ، برداشت

بعضي از دانشمندان گياه شناس موطن اصلي بادام را به ايران نسبت مي دهند . فرض بر اين است كه خواستگاه اصلي بادام منطقه وسيعي از ايران و تاجيكستان و افغانستان تا غرب پاكستان بوده كه همراه كاروانها به فنيقيه و از آنجا ... نيازهاي اكو لو ژ يكي بادام : .... عمليات كاشت بر اساس تجزيه خاك ، مقدار كافي از كود آلي و كودهاي فسفات و پتاس را به...

ادامه مطلب

بررسی اثر روش های مختلف شخم بر وزن مخصوص ظاهری، تخلخل، رطوبت…

ﮔﻴﺎﻫـﺎﻥ. ﺩﺭ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺑـﺪﻭﻥ ﺷـﺨﻢ ﻣـﺸﺎﺑﻪ ﻭﺍﻛـﻨﺶ ﮔﻴﺎﻫـﺎﻥ. ﮔﻠﺪﺍﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼـﻚ. ﺭﺷﺪ ﻣﻲ. ﻛﻨﻨـﺪ ﺣﺘـﻲ ﺍﮔـﺮ ... ﺩﺭ ﻻﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﺷﺨﻢ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﭘـﺲ ﺍﺯ ﺷـﺨﻢ ﺑـﺴﻴﺎﺭ. ﺯﻳــﺎﺩ ﺍﺳــﺖ ﻭﻟــﻲ ﺑــﻪ ﻣــﺮﻭﺭ ﺯﻣــﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺛــﺮ ﺳِــ. ﻠﻪ ﺑــﺴﺘﻦ ﻭ. ﻧِ. ﺸﺴﺖ ﻛﺮﺩﻥ ﺯﻣﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ .... ﻓﺴﻔﺮ ﺍﺯ ﻣﻨﺒـﻊ ﻓـﺴﻔﺎﺕ ﺁﻣـﻮﻧﻴﻢ ﻭ. ٢٣. ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮﻡ ﻛـﻮﺩ. ﺍﺯﺕ ...... Impact of tillage on soil water regimes in the rainfed areas of Pakistan.

ادامه مطلب

4683 K زراعت و اصلاح نباتات

هورمونی رشد و متابولیسم گیاه بسیار پیچیده بوده و حاصل. اثرات متقابل .... مقدار مساوی محلول بافر فسفات اضافه و. pH ..... شده در پاکستان توسط زیا ). Zia, 1987.

ادامه مطلب

ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮ ﻛﺎرﺑﺮد ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﻨﮕﻨﺰ ﺑﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي…

ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮ ﻛﺎرﺑﺮد ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﻨﮕﻨﺰ ﺑﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﺋﻴﺪ ﻛﻠﺰاي ﺑﻬﺎره در ﺷﺮاﻳﻂ. ﺗﻨﺶ. ﻛﻤﺒﻮد آب . ﻣﺠﻠﻪ. اﻛﻮﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ... ﻛﻠﺰا ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻴﺎﻫﺎن زراﻋﻲ از ﺗﻨﺶ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻤﺒﻮد آب. ﻣﺘĤﺛﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ...... ﻠﻪ داﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد و ﻣﻘﺪار ﺟﺬب ﻣﻨﮕﻨﺰ. ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﻫﺎي داﻧﻪ و ﻛﺎه ..... Pakistan J. Bot. 44(6):...

ادامه مطلب

زباله های اتمی سایت بهداشت محیط ایران

استفاده از گیاهان آلوده ومصرف شیر وگوشت حیواناتی که از طریق آب یا گیاه آلوده شده ... و در اسید نیتریک حل میکنند؛ سپس با استفاده از مخلوطی از فسفات تری بوتیل و .... مرور زمان بیرون رانده نمی شوند، هرچند که پاکستانی ها از این روش استفاده کردند.

ادامه مطلب

بسمه تعالي دانشگاه تربیت مدرس

12 نوامبر 2016 ... اصول تكامل گياهان زراعي، دكتري اصالح نباتات،. دانشگاه تربيت ... تحقيقات · ژنتيك و اصالح گياهان مرتعي و جنگلي ايران ..... فسفات سنتاز به منظور ايجاد مقاومت به علفكش .... له ). Brassica napus L. cv. PF7045/91. (. مجله علوم دانشگاه تهران. 32. 1). (:. 56 ..... Pakistan Journal of Botany, 38(4): 10151026. Full Text...

ادامه مطلب

ویتانیا کوآگوالنس ResearchGate

پروتئازهای. گیاه مایه. پنیر. ) ویتانیا کوآگوالنس. (. به عنوان آنزیم های انعقادی. در ساخت پنیر ... له. ها. ی. شیرخوار. به. عنوان. اولین. مایه. پنیر. استاندارد. گزارش. شده. است . اما امروزه به دالیل ... پاکستان. و. هم. چنین. جنوب. غربی. هند. و. افغانستان. میروید . در. ایران. رویش. این. گیاه در .... شیر با استفاده از پتاسیم فسفات. ۸۱. میلی موال.

ادامه مطلب

ﻫﺮز ﺷﻨﺒﻠﻴﻠﻪ اﺛﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ردﻳﻔﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد، ا

ﮔﻴﺎﻫﺎن اﺳﺖ . در ﻛﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ. ﮔﺮدد در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻞ رﺷﺪ زﻳﺎد ﻋﻠﻒ. ﻫﺮز را دارﻧﺪ ﻛﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﺗﻚ ردﻳﻔﻲ اﻧﻴﺴﻮن ﺑﺎ .... ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ. ﻋﻤﻠﻜﺮد. زﻳﺴﺘﻲ. ﮔﻴـﺎه. ﺷـﻨﺒﻠﻴ. ﻠﻪ. در. ﺗﻴﻤـﺎر. 75. درﺻﺪ ﮔﺸﻨﻴﺰ و. 25. درﺻﺪ ﺷﻨﺒﻠﻴﻠﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه. ﺷﺪ .... ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب ...... Pakistan Journal of Biological Sciences 6: 11871190.

ادامه مطلب

96 نیمسال دوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

عابدپور. بررسی فوت یا حجر محکوم علیه و محکوم له در اجرای احکام مدنی .... بررسی اثر درمانی عصاره فالونوئیدی گیاه pin pollen ... نقره فسفات و بررسی خواص فوتوکاتالیستی آن در تخریب. ندا ... بررسی اختالفات ایران و پاکستان در مسأله افغانستان.

ادامه مطلب

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺲ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻠﻮﻣﺎﻟﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرچ ﮔﻠﻮﻣ

ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي از ﮔﯿﺎﻫﺎن، ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﮔﻠﻮﻣـﺎﻟﯿﻦ ﺗﻮﺳـﻂ. اﯾﻦ ﻗﺎرچ ... ﻣﺲ ﺧﺎك، وزن ﺗﺮ و ﺧﺸﮏ اﻧﺪام ﻫﻮاﯾﯽ و رﯾﺸﻪ، ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ و ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ اﻧﺪام ﻫﻮاﯾﯽ و رﯾﺸﻪ، درﺻﺪ ﮐﻠﻮﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن رﯾﺸـﻪ،. EEG. و. TG .... داﺧﻞ ﻫﺎون ﭼﯿﻨﯽ ﺳﺎﺑﯿﺪه و ﻟﻪ ﺷﺪ ...... Pakistan Journal of Biological Sciences 8: 649655.

ادامه مطلب

وچنار کاج درختان یک ژ بیوشیمیاییوفیزیولو ی ها ... مجله جنگل…

و گياه. از نظر فيزیولوژیکی و بيوشيميایی ب رای. مقابل ه ب ا آل ودگی. واک نش ..... اص له در. منطقۀ. کم. آلوده. (. بررسی شد. متوس ط س ن، ارتف اع و. قطر برابر سينه برای .... ميکروليتر بافر فسفات ...... Common plant species of Quetta city, Pakistan.

ادامه مطلب

رفع عطش در ماه رمضان با گیاه خرفه مجله تصویر…

در بسیاری از کشورها، از قبیل کشورهای عربی همسایه، گیاه خرفه را به عنوان سبزی خوراکی در سبزی فروشیها به فروش میرسانند و از شیره خرفه و یا له شده برگها و ساقه...

ادامه مطلب

واحدهای صنعتی قزوین شهر پرتال اینترنتی شهر قزوین

آذر آسا نوع واحد: واحد صنعتی محصولات: فسفات آهن فسفات روی چربگیر صنعتی ..... تهرانخیابان دکتر بهشتیروبروی ک پاکستانکوی نیریزیپ9 ط 4 .... باند و گاز از منسوجات نبافته و تولید و بسته بندی دارو گیاهی, قزوینخیابان عدلپلاک7ط2 .... تهرانخ لا له زارجنوبیبالاتر از مسجد لاله زار پ195فروشگاه شرکت صنای.

ادامه مطلب

جدول مواد موجود در صد گرم دانه خشك و رسیده، جوانه سویا، شیر سویا و…

دانه سیاه سویا بیشتر در طب گیاهی مصرف دارد ولی از دانه زرد رنگ آن بیشتر برای روغنگیری استفاده میكنند. ... فسفر, ۵۵۰ میلیگرم, ۶۷ میلیگرم, ۴۸ میلیگرم, ۱۰۴ میلیگرم ... برای درست كردن شیر سویا، دانه سویا را له كرده و به مدت ۲۴ ساعت تحت تأثیر آب ..... خبرگزاری فارس · احتمال محدود شدن ترانزیت کالاهای پاکستان به آسیای مرکزی...

ادامه مطلب

مبارزه با علفهای هرز و بیماریها گپ گروپتولید وفروش گل وگیاهان…

جهت کشت ابتدا کانال هایی به عمق یک متر و عرض 70 سانتی متر و فواصل 4متر احداث و سپس با کود های شیمیایی سوپر فسفات سولفات پتاسیم سولفات روی...

ادامه مطلب

ﭼﮑﯿﺪه ﻣﻘﺪﻣﻪ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ ﭘﺲ از ﺗﺠﻤﻊ در ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﺣﯿﻮاﻧﺎت،. آﺳﯿﺐ. ﻫﺎي ﺟﺪي ﺑ ..... ﻠﻪ ﺷﺴﺘﻦ و ﺧﯿﺴﺎﻧﺪن، آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ. روي آب ﻣﺮﺣﻠﻪ .... ﻫﻨﺪي و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد .... ﻓﺴﻔﺮ ﺧﺎك (ﮐﻪ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﻻزم اﺳﺖ)، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ.

ادامه مطلب

پاسخ های رشدی و فیزیولوژیکی گیاه ذرت (Zea mays L. ) به مس و…

در این مطالعه، گیاهان ذرت کشت شده در شرایط هیدروپونیک با سولفات مس (0، 50 و 100 میکرومولار) و سولفات ... 1 گرم از بافت تر برگ توزین گردید و باml 3 بافر فسفات که pH آن برابر 7 بود و در حد انجماد سرد گردیده بود له گردید. ..... Pakistan Botany.

ادامه مطلب

به وب سایت شرکت ابتکار سبز ایرانیان خوش آمدید

در حاليكه مقدار فسفر كم باشد و رشد گياه را تقليل دهد يا مانع رشد آن شود، تكميل ..... و 1357 آن را از بذر رقم آمل يك با استفاده از محيط كشت LPEA و روش له كردن بذور و از...

ادامه مطلب

ریزگردها خرده شیشه دارند/ اگر داخل بینی بروند شش را پاره می…

26 ژوئن 2016 ... به نظر من به غیر از گیلان و مازنداران در همه جای ایران به تدریج ریزگردهایی ایجاد می شود، اما شدت و ضعف دارد. همچنین به گیاهان کود ازت و فسفات می دهند.

ادامه مطلب

ديابت چيست خبرگزاری فارس

21 آوريل 2009 ... يکصد روپيه پاکستان, قیمت (ریال):, ۳۱,۶۰۱, تغییر: ۰, درصد تغییر: ۰.۰۰ ..... وقتي در اين جزيره معادن فسفات كشف شد، مردم اين جزيره پول يادي .... فيبر موجود در غذاهاي گياهي كه جزئي غيرقابل جذب است، به كاركرد درست روده ها كمك مي كند. ... آب ميوه داريد آنرا با افزودن آب رقيق نماييد و يا آب را به ميوه له شده اضافه كنيد و...

ادامه مطلب

خواص چای کوهی الموت من

این گیاه به فراوانی در روستای پراچان یافت می شود و یه نام شیفران معروف است. ... روشن پور خاطرنشان کرد: مقادیر فراوان فسفر موجود در شلغم به تقویت حافظه و سیستم ..... با گوشت كوب می كوبیم تا له شود سیر را پوست كنده و خوب له میكنیم در ماهی تابه .... اروپا ، ایران ، قفقاز ، ، پاكستان ، هند ، عراق ، شبه جزیره عربستان و شمال آفریقا .

ادامه مطلب

گنــــــــــــدم [آرشیو] سایت علمی دانشجویان ایران

13 ژوئن 2008 ... ویژگیهای گیاه گندم گندم، گل آذین سنبلهای دارد. ... سپس دانههای گندم را روی غلتک قرار میدهند و بدون خرد شدن، دانه ها را له میکنند. ... برمبنای آخرین توصیه کودی نیاز به100 کیلوگرم در هکتار سولفات .... خاور به مرز های کشور با افغانستان و پاکستان می رسد , به عبارت دیگر از مرز های غربی تا شرقی بجز کویرهای مرکزی...

ادامه مطلب

بازیافت

... ،برزیل ، مکزیک ،نیجریه ، سنگاپور و پاکستان وارد کنندگان عمده این زباله ها هستند. .... این زباله ها ابتدا تکه تکه و سپس له و خمیر مانند می شوند بنابراین با این کار ..... قسمت اعظم فسفر موجود در خاک غير محلول و غير قابل استفاده مستقيم گياه است.

ادامه مطلب

ﻣﺨﻄﻂ ﺗﻮﺗﻮن در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ وﯾﺮوس داﻣﻨﻪ و ﺗﻌﯿ

11 ژانويه 2014 ... ﻟﻪ. ﻧﮋاد. 1. و*. ﺳﻤﯿﺮا ﺷﺎﻣﻠﯽ. 2. 1. داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه ﮔﯿﺎﻫﭙﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮔﺮﮔﺎن. 2. ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺨﺶ ... ﻓﺴﻔﺎت. /1. 0. ﻣﻮﻻر (. 7. pH= )، ﺣﺎوي. 15. 0/. درﺻﺪ. ﻣﺮﮐﺎﭘﺘﻮاﺗﺎﻧﻮل ﺑﺮ. روي ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﺤﮏ ﺗﻮﺗﻮن، ﺳﻠﻤﻪ ﺗﺮه و ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﻣﺎﯾﻪ. زﻧﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ... و ﭘﻨﺒـﻪ در ﭘﺎﮐﺴـﺘﺎن. (اﺣﻤـﺪ و.

ادامه مطلب

ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﭘﯿﺶ ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺬر و ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﺎﺷﺖ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﭘﯿﺶ ﺗﯿﻤ

ﺑﺎﻻ آن را در ردﯾﻒ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن زراﻋﯽ ﺟﻬﺎن ﻗﺮار. داده اﺳﺖ و. از .... ﻠﻪ ﺷﯿﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺑﺴﺘﻪ ..... ﺖﯿ. يﻫﺎﻢﯾآﻧﺰ. ﻣﻮﺛﺮ. در. ﺴﻢﯿﻣﺘﺎﺑﻮﻟ. ﺳﺎﮐﺎرز ﻧﻈ. ﺮﯿ. ﺳﺎﮐﺎرز. ﻨﺘﺘﺎز،ﯿﺳ. ﯾا. ﻨﻮرﺗﺎزﻫﺎ. و. ﺳﺎﮐﺎرز. ﻓﺴﻔﺎت. ﯿﺳ. ﻨﺘﺎزﻧﺎﺷ ... ﺑﻨﮕﻼدش. (. ﯽﻣﻮﺳ. و ﻫﻤﮑﺎران. ) 1999. و ﮔﻨﺪم در ﻫﻨﺪ، ﻧﭙﺎل. و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن. (. ﺲﯾﻫﺮ. و ﻫﻤﮑﺎران. 2001. ) ﺰﯿﻧ.

ادامه مطلب

Physiological and metabolic impact of fasting on healthy…

Jun 18, 2016 ... گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه .... In several other studies in Turkey, Pakistan, Tunisia, and Iran, physiological changes during Ramadan fasting is investigated. ... In order to assess the risk of calcium phosphate precipitation during ... طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

ادامه مطلب

Red Roze باغبانی

كود: كود مورد نياز اين گياه را ميتوان به ميزان 3 گرم درليتر، هر سه هفته يكبار، از فروردين ... در کشور کشت می شوند ارقامی هستند که از کشورهای پاکستان و هندوستان وارد شده انبه، به .... چنان که به این مخلوط مقداری نیز کود شیمیایی مثلاً سوپر فسفات اضافه شود بهتر خواهد بود. .... برگ كلم له شده، براي درماني ناراحتي هاي پوستي مؤثر است.

ادامه مطلب

اثرات تلقیح باکتریایی ریزوبیوم ملیلوتی (Rhizobium meliloti…

هدف: در این مطالعه اثرات ریزوبیوم بر رشد گیاه یونجه تحت شرایط آلودگی SO2 هوا ارزیابی شده است. ... سپس گرهکها در چند قطره آب استریل بوسیله انبرک له شدند و یک لوپ استریل از گرهک له شده فوق به محیط اختصاصی ... بذرهای شاهد R در بافر فسفات استریل در شرایط مشابه قرار گرفتند. ...... Pakistan 2007; 45(2):135142. 23.

ادامه مطلب

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎش ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ و ﮐﺎرﺑﺮد آب ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺑ مجله پژوهش های…

10 جولای 2014 ... ﮔﯿﺎﻫﺎن. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده. از. ﻣﯿﺪان. ﻫﺎي. ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ. ﺑﻌﻨﻮان. راﻫﯽ. ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻤﯿﺖ. و. ﮐﯿﻔﯿﺖ. ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد. ﺗﻮﺟﻪ. ﻗﺮار ... ﻟﻮ. ﻟﻪ آب ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده. ﮔﺮدﯾﺪ. ﮔﻠﺪان. ﻫﺎي. ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ داراي ﻗﻄﺮ و ﻋﻤﻖ. 50. ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ... ﻓﺴﻔﺎت (ﭘﯽ. ﭘﯽ. ام). 19. 18. ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ (ﭘﯽ. ﭘﯽ. ام). 31. 29. ﺳﻮﻟﻔﺎت (ﭘﯽ. ﭘﯽ. ام). 211. 202. ﮐﻠﺴﯿﻢ (ﭘﯽ. ﭘﯽ. ام). 118 ..... levels. Pakistan Journal of Agricultural. Sciences.

ادامه مطلب

درخت معجزه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان…

10 مارس 2014 ... درخت گز روغن (Moringa) ، گیاهی است با ارزش که تمامی بخشهای آن قابل ..... همچنین پودر دانه های این گیاه باعث کاهش غلظت نیترات (تا 50 %) و فسفات (تا 80%) و .... شاخ آفريقا، هند، عربستان، حاشيه شبه جزيره حجاز، ايران و پاكستان میباشد. ... کلی له میشوند و پس از له شدن در داخل دیگی ریخته و آب به آن اضافه و در معرض...

ادامه مطلب

اصل مقاله (582 K) دوفصلنامه فنآوری تولیدات…

فنآوری تولیدات گیاهی/ جلد شانزدهم/ شمارة دوم/ پاییز و زمستان. 59. 31 .... حاجی لو و فخیم. رضایی. 9،. 2013. (. ..... فسفات. سینتاز. و. فعالیت. های. آنزیم. اینورتاز. و. کاهش. فعالیت. آنزیم. ساکارز ..... Pakistan Journal of Botany, 44 (1): 119124. Wang...

ادامه مطلب

اثر سطوح مختلف پودر دارچین با آنتیبیوتیک و پروبیوتیک بر…

ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﻓﺮآورده. ﻫﺎي. آﻧﻬﺎ. ﺷﺎﻣﻞ. ﻋﺼﺎره. ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫ. ﯽ، اﺳﺎﻧﺲ. ﻫﺎ. و ﯾﺎ ﻣﻮاد. ﺗﺸﮑﯿﻞ. دﻫﻨﺪه. آﻧﻬﺎ .... :ﻠﻪ. ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﮐﺎ. ﺳ. ﺌﯽ. 1. ، ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳﯿﻠﻮس. اﺳﯿﺪوﻓﯿﻠﻮس. 2. ، ﺑﯿﻔﯿﺪﯾﻮﺑﺎﮐﺘﺮ ﺗﺮﻣﻮﻓﯿﻠﯿﻮم. 3. و. اﻧﺘﺮوﮐﻮﮐﻮس ﻓﺎﺳﯿﻮم. 4 .... روﻏﻦ ﮔﯿﺎﻫﯽ. /400. 66. 4/. 28. 4/. ﺳﻨﮓ آﻫﮏ. 53. 1/. 14. 1/. 11. 1/. دي ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻓﺴﻔﺎت. 54. 1/. 58. 1/. 45 ..... Pakistan Veterinarian Journal, 29(4): 169173. .2 Barreto...

ادامه مطلب

ما صمیمانه از شما می خواهیم از طریق خطوط راهنمایی و دیگر راه های ارتباطی سریع با ما تماس بگیرید.

ما می توانیم با شما تماس بگیریم و به مشکل شما کمک کنیم.